De Stichting Aktiviteiten Lionsclub Breda Host is een ANBI erkende organisatie en is namens de Lionsclub Bredsa Host verantwoordelijk voor de fundraising activiteiten van de club en bepaalt in samenspraak met de club de besteding van de middelen aan Goede Doelen. 

 

Algemene Informatie

Naam Stichting Aktiviteiten Lions Club Breda Host
Gevestigd statutair gevestigd te Breda
Status ANBI instelling
Oprichting 1 november 1978
RSIN 800388744
Adres

Deken Dr. Dirckxweg 13, 4854 AA BAVEL

Secretariaat Prins Frederiklaan 24, 4835 LE  BREDA
E-mail breda.host@lions.nl 
  lionsclubbredahost@gmail.com  
Bankrelatie

Rabo IBAN: NL76 RABO 0149 3442 52

 

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting is opgenomen in artikel 3 van de statuten en luidt als volgt:

"Het doel der stichting is het verwerven van geldmiddelen te besteden voor door de LC Breda Host aan te wijzen bestemmingen, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen en het beheer der door haar verkregen geldmiddelen en andere baten, voor zover en zolang daaraan nog niet bedoelde bestemming is gegeven. 

Zij zal op verzoek van de LC Breda Host coördineren en/of organiseren en/of uitvoeren de externe activiteiten, waartoe deze club in het kader van gemelde doelstelling heeft besloten. De Stichting zal niet op eigen initiatief activiteiten organiseren en zal te eigen behoeve voor haar werkzaamheden niet anders dan de werkelijk gemaakte kosten in rekening kunnen brengen."

 

Bestuur
 
Voorzitter Caspar A.I.J. Rutten
Vice-voorzitter Joost W.J. van Esser
Secretaris Matthias M.J. de Kroon
Penningmeester L. (Bert) F.G. Tuinsma
Activiteiten Thomas J. van Gessel
Oud-voorzitter Bart L.J. de Kok
De bestuurders ontvangen geen bezoldiging of onkostenvergoeding.
 
 
Beleidsplan 2020 - 2021
 
Het beleid van de Stichting voor het jaar 2020-2021 is een voortzetting van het beleid van voorgaande jaren. Uitgangspunt van het beleid is dat de Stichting geen winst beoogd; alle door fundraising en donaties verkregen gelden worden aangewend voor de - in samenwerking met de Lionsclub Breda Host - vastgestelde goede doelen. 
 
De fundraising activiteiten zijn een voortzetting van de in de afgelopen jaren georganiseerde activiteiten: de Bredase Lions Rally en de Champagne actie. Deze twee fundraising activiteiten worden ondernomen samen met de Lionsclub Breda Host.
De netto-opbrengsten van deze activiteiten (bruto-opbrengst onder aftrek van directe operationele kosten) komen direct ten goede aan de geselecteerde goede doelen ofwel worden gestort in het Algemeen Projektfonds van de Stichting ten behoeve van nog nader aan te wijzen goede doelen.
 
Naast het Algemeen Projektfonds beschikt de Stichting over een zogenaamde Charitief fonds. Dit fonds wordt gevoed uit opbrengsten van de door de Club Tailtwister opgelegde boetes en uit de door de Club aan de leden opgelegde absentiegelden. Uit dit Charitatief fonds worden kleine bijdragen verstrekt aan goede doelen, aangebracht door leden van de Lionsclub Breda Host en ter discretionaire bevoegdheid van het bestuur.
 
 
Verslag van de activiteiten 1 juli 2019 - 30 juni 2020
Jaarverslag Stichting 2019-2020 

De stichting kan terugkijken op een zeer geslaagd jaar. 

De opbrengst is dit jaar meer dan verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor. Van 9.725 tot 23.149 euro. 

Een grote bijdrage hiervan is geleverd door het evenement i.s.m. de Koninklijke Luchtmachtkapel. Dit grootse opgezette evenement in het Chassetheater heeft 15.492 opgebracht. Dit bedrag is verhoogd door de NSGK tot 30.000 en dat bedrag is overhandigd aan het Bredase Jeugdsportfonds. 

In september 2015 is de Bredase Lions Rally voor de 9e keer verreden, waarvan de opbrengst ten goede is gekomen van Stichting Mees, in totaal is 5.000 overgedragen. 

De champagne actie, waarvan de champagne in december 2015 is uitgeleverd heeft opgeleverd 2.682. Dit bedrag is door de Stichting verhoogd tot 5.000 en door de NSGK verdubbeld tot 10.000. Dit bedrag is ook overhandigd aan Stichting Mees. 

Uit het eigen middelen van de Stichting zijn tevens bedragen overhandigd aan Give a Child a Family in Zuid Afrika via ons lionslid Caspar Rutten en is de reparatie bekostigd van de Duofiets voor de Zorgboerderij in Terheijden.

 
Activiteiten 1 juli 2020 - 30 juni 2021
 
In 2020/2021 hebben we gekozen voor de voortzetting van een aantal projecten.
 

Bredase Lions Rally 

De "Bredase Lions Rally'' is op 11 september 2016 voor de tiende keer van start gegaan.  Deelname kost € 150,- per equipe van 2 personen, incl. een volledig verzorgd dagprogramma, met lunch, theepauze en aansluitend buffetdiner met prijsuitreiking. U kunt deelnemen met een oldtimer (bouwjaar tot 1985) of een cabriolet. In dat programma is ook een korte kaartleescursus voor de start begrepen, zodat ook zij die nog nooit aan een rally hebben deelgenomen, mee kunnen doen. Elk traject dat afgelegd wordt kent een ander systeem, om het afwisselend en spannend te maken. 

De rally is opgezet in nauwe samenwerking met leden van de vereniging "De Baronierijders" uit Breda. Zij hebben op dit gebied een jarenlange ervaring, zodat kwaliteit bij voorbaat gewaarborgd is.   

Champagneactie 
Ten behoeve van de door ons gesteunde goede doelen organiseren we een champagneverkoop. 

Wilt u meer weten over deze actie of wilt u bestellen vanaf 30 september as. kan dat weer.

Eenieder kan via de Lionsclub Breda Host gedurende de maanden oktober, november en december voortreffelijke Champagne van het huis Blin & Fils kopen. 

 

Financiele verantwoording 1 juli 2015 - 30 juni 2016